PRINT

MediaMarkt Cloud - Privacybeleid

cloud privacy

1. Informatie die wij verzamelen

Wanneer u de diensten en websites van MediaMarkt Cloud bezoekt, verstrekt u ons twee soorten informatie: Persoonlijke gegevens die u er bewust voor kiest om openbaar te maken die door ons worden verzameld, en de website gebruikt informatie die door ons wordt verzameld terwijl u met onze diensten omgaat.

2. Informatie die u verstrekt

Wanneer u zich bij MediaMarkt Cloud registreert, geeft u ons uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer, hierna persoonsgegevens genoemd.

Wachtwoorden worden gecodeerd in onze databases. Wij kunnen uw wachtwoord niet lezen. MediaMarkt Cloud heeft geen toegang tot uw creditcardgegevens.

Als u een geregistreerde gebruiker van MediaMarkt Cloud bent, erkent u en stemt u ermee in dat MediaMarkt Cloud u af en toe belangrijke communicatie over uw account of de Dienst kan sturen via e-mail of SMS.

3. Informatie over het gebruik van de website

Wanneer u MediaMarkt Cloud gebruikt, verzamelen wij uw browsertype en IP-adres. Deze informatie wordt verzameld voor alle MediaMarkt Cloud bezoekers en gebruikers. Daarnaast slaan we bepaalde informatie van uw browser op met behulp van "cookies". Een cookie is een stukje informatie dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen en gekoppeld is aan informatie over de gebruiker. Wij gebruiken sessie-ID-cookies om te bevestigen dat geregistreerde gebruikers zijn ingelogd.

We gebruiken permanente cookies om informatie over het gebruik van de website op te slaan. Permanente cookies worden voor een langere periode op uw computer opgeslagen. Dergelijke informatie is niet persoonlijk identificeerbaar.

4. Gegevens uploaden

Wanneer u bestanden uploadt op MediaMarkt Cloud, stuurt u ook informatie over het bestandssysteem, inclusief namen van bestanden en mappen. Bestanden worden gecodeerd met Secure Socket Layer (SSL) tijdens de overdracht.

5. Hoe we de informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen om de gebruikers hoogwaardige diensten te leveren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor onze klanten en potentiële klanten.

Wij kunnen de metadata van uw bestandssysteem (bestandsnaam, grootte, etc., maar niet de inhoud van uw bestand) bekijken om technische ondersteuning te bieden.

  • Wij zullen uw e-mailadres niet verkopen of op de markt brengen.
  • Wij zullen uw Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.
  • Wij zullen de bestanden die u uploadt naar MediaMarkt Cloud niet bekijken.

6. Kinderen onder de 13 jaar

Kinderen onder de 13 jaar mogen zich niet inschrijven bij MediaMarkt Cloud. MediaMarkt Cloud verzamelt of vraagt niet bewust om persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar en staat dergelijke personen niet bewust toe zich te registreren.

7. Veiligheid

Wij maken gebruik van standaard beveiligingsmaatregelen om ons te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder onze controle.

Omdat e-mail en instant messaging niet worden herkend als beveiligde communicatie, verzoeken wij u ons geen gevoelige Persoonsgegevens per e-mail of instant messaging services te sturen.

Als u uw account annuleert, kunnen uw gegevens en andere informatie worden bewaard in ons archief of back-upbestand tot ze na 90 dagen worden verwijderd.

8. Links

MediaMarkt Cloud kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door MediaMarkt Cloud wordt verzameld.

9. Toegang, aanpassen en verwijderen van Persoonlijke gegegevens

U hebt het recht om inzage, correctie of verwijdering te eisen van de Persoonsgegevens die wij verwerken. U hebt ook het recht om een beperkte behandeling, bezwaar tegen de behandeling en het recht op gegevensportabiliteit te eisen. U kunt uw toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens te allen tijde intrekken.

10. Klachten

Als u van mening bent dat onze verwerking van Persoonsgegevens niet overeenkomt met wat we hier beschreven hebben of als we anderszins de privacywetgeving schenden, kunt u een beroep doen op de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

11. Wijzigingen in dit beleid

MediaMarkt Cloud behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, aan te passen of te wijzigen. Kennisgevingen van herzieningen, wijzigingen of aanpassingen van dit beleid zullen op de websites van MediaMarkt Cloud worden geplaatst en het voortgezette gebruik van de Dienst door een Gebruiker betekent dat hij/zij akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. Kennisgevingen van bovengenoemde wijzigingen zullen per e-mail aan de gebruiker worden verzonden.

12. Doorgifte aan derden

Op basis van het afgesloten contract voor ‘cloud opslag’ met MediaMarkt, worden al uw gegevens en bestanden doorgegeven aan en bewaard door JOTTA AS, gevestigd te Øvre Slotts gate 5, 0157 Oslo, Norway.

13. Uw rechten

U hebt uiteraard rechten in het kader van de verzameling van uw gegevens. Hier zetten we ze graag voor u uiteen. Indien u kosteloos gebruik wenst te maken van een van de volgende rechten, stuur ons gewoon een bericht. U kunt de volgende contactgegevens gebruiken, waarbij u enkel de kosten draagt die door uw communicatieaanbieder aangerekend worden voor het verzenden van het bericht:

Voor uw eigen veiligheid behouden we het recht voor om aanvullende informatie te verkrijgen die nodig is om uw identiteit te bevestigen bij het beantwoorden van een bestaande aanvraag. Indien identificatie niet mogelijk is, behouden we ook het recht voor om te weigeren uw aanvraag te beantwoorden.

14. Recht van inzage

U hebt het recht om inzage te eisen in de persoonsgegevens die over u worden opgeslagen.

15. Recht op rectificatie

U hebt het recht om onmiddellijke rectificatie en/of vervolledigen te eisen van de persoonsgegevens die over u worden opgeslagen.

16. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt indien u de juistheid betwist van de gegevens die over u worden opgeslagen, indien de verwerking onwettelijk is en we de gegevens niet langer nodig hebben maar u niet wilt dat de gegevens verwijderd worden en u deze nodig heeft om juridische aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of indien u uw bezwaar tegen de verwerking ervan heeft kenbaar gemaakt.

17. Recht op gegevenswissing

U hebt het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens die door ons worden opgeslagen, gewist worden, tenzij het bijhouden van de gegevens noodzakelijk is in het kader van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, om rechtsvorderingen te doen gelden of zich ertegen te verdedigen of om wettelijke rechten uit te oefenen.

18. Recht op kennisgeving

Indien u uw recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen we alle ontvangers van uw persoonsgegevens laten weten hoe deze gegevens gerectificeerd, gewist werden of nu onderworpen zijn aan verwerkingsbeperkingen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite vergt.

19. Recht op overdraagbaarheid/portabiliteit van gegevens

U hebt het recht om een kopie van de gegevens die u aan ons verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm naar u toe te laten sturen. Indien u eist dat de gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke gestuurd worden, zal dit enkel gebeuren indien het technisch doenbaar is.

20. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van rechtmatige belangen overeenkomstig Art. 6, lid 1, letter f van de AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 van de AVG.

21. Recht om toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming voor de verzameling van gegevens te allen tijde in te trekken met toekomstige uitwerking. Dit heeft geen invloed op de gegevens die verzameld werden totdat de intrekking van kracht wordt. Bemerk dat het om technische redenen wel even kan duren voordat uw intrekking verwerkt is en dat het mogelijk is dat u in tussentijd berichten van ons blijft ontvangen.

22. Recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende autoriteit

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming schendt of indien uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de regelgevende autoriteit.

Heb je geen antwoord gevonden op je vraag?