Privacy-beleid voor MediaMarkt Club

Dit Privacy-beleid heeft tot doel u te informeren over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken met inachtneming van de strikte voorschriften van de Belgische wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en data protection officer voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de AVG, andere wetgeving op het gebied van gegevensbescherming in EU-lidstaten en andere regelgevingen betreffende gegevensbescherming is:

redblue services GmbH, Helene-Wessel-Bogen 3, 80939 München, Duitsland
E-mail : Datenschutz@mediamarkt.club

De data protection officer voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke kan gecontacteerd worden via privacy.be@media-saturn.com

Omvang van verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor zover dit nodig is om onze inhoud en diensten te verschaffen, bij voorbeeld wanneer u zich inschrijft voor MediaMarkt Club of zich aanmeldt als een bestaand Clublid. Uw persoonsgegevens worden alleen met uw toestemming verzameld en gebruikt. Een uitzondering op die regel vormen gevallen waar voorafgaande toestemming niet mogelijk is door de omstandigheden en de verwerking van de gegevens bij wet is toegestaan.

Doelen van verwerking en rechtsbeginselen die beheersen hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Creëren en uitvoeren van MediaMarkt Club-lidmaatschappen
 • Bezorging van nieuwsbrieven
 • Marketingactiviteiten, zoals prijstrekkingen
 • Ledenservice en ledenondersteuning

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden op grond van de volgende rechtsbeginselen:

 • Art. 6, lid 1, letter a van de AVG fungeert als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarvoor we uw toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel verkrijgen.
 • Art. 6, lid 1, letter c van de AVG is van toepassing in gevallen waar we gebonden zijn door een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld voor naleving van de belastingwetgeving.
 • Art. 6, lid 1, letter d van de AVG bepaalt dat persoonsgegevens verwerkt mogen worden om de vitale belangen van uzelf of een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Art. 6, lid 1, letter f van de AVG is van toepassing ten aanzien van onze rechtmatige belangen, bijvoorbeeld bij de inschakeling van dienstverleners met het oog op de uitvoering van statistische onderzoeken en analyses of bij het loggen van aanmeldingspogingen. Ons belang zit in het aanbieden van een gebruikersvriendelijke, aantrekkelijke en veilige website en het optimaliseren ervan zodat we onze zakelijke belangen dienen én aan uw verwachtingen voldoen.

Opslagduur en routinematig wissen van persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens enkel en slaan deze enkel op zo lang als nodig is om het doel waarvoor ze worden opgeslagen te bereiken of omdat we daartoe verplicht zijn volgens de wetgeving of regelgeving. Zodra het doel niet meer van toepassing is of bereikt is, zullen uw persoonsgegevens gewist of de verwerking ervan beperkt worden. In geval de verwerking van gegevens beperkt wordt, zullen de gegevens gewist worden zodra de bewaartermijnen die zijn opgelegd door de wet, statuten of contracten de uitvoering van deze wissing niet meer tegenhouden zolang er geen reden is om aan te nemen dat wissing uw rechtmatige belangen in gevaar zou brengen en op voorwaarde dat dergelijke wissing niet onevenredig veel moeite zou vergen wegens de specifieke aard van de opslag.

Verwerking van persoonsgegevens wanneer contact met ons wordt opgenomen, bij inschrijving en deelname

a)

Contactneming
Wanneer u per telefoon of per e-mail contact met ons opneemt, wordt de informatie die u ons verstrekt, opgeslagen op grond van Art. 6, lid 1, letter a van de AVG om uw vragen te kunnen beantwoorden. Het contact zal geregistreerd worden om bewijs van het contact te kunnen leveren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De gegevens die in het kader hiervan verzameld worden, zullen door ons verwijderd worden wanneer het gesprek in kwestie voltooid is en de voorliggende zaak volledig is opgelost.

b)

Inschrijving en deelname
Voor uw deelname aan de MediaMarkt Club hebben we uw naam, voornaam, adres en geboortedatum (basisgegevens) nodig. Op grond van Art. 6, lid 1, letter a van de AVG slaan we deze basisgegevens op, alsook eventuele verdere informatie die vrijwillig door u wordt meegedeeld. Deze gegevens zullen per post of per telefoon verzameld worden door de MediaMarkt Club, de plaatselijke MediaMarkt-winkel of door MMS Online Belgium NV (webwinkel), afhankelijk van waar u zich inschrijft op de MediaMarkt Club; indien de inschrijving niet direct bij ons plaatsvindt, wordt een en ander doorgestuurd naar redblue en daar verwerkt en gebruikt voor deelname aan de MediaMarkt Club.

Met het oog op deelname en om u alle Club Benefits te kunnen aanbieden, is het noodzakelijk dat alle gegevens die binnen de grenzen van verwerkingscontracten verzameld worden in de MediaMarkt-webwinkel of in de Media Markt-winkels in België (bv. winkel, datum en tijdstip van aankoop, gekocht product, prijs en betaalmethode) aan ons worden doorgegeven en daar verwerkt en gebruikt worden. Om toe te laten dat uw plaatselijke winkel u informeert over plaatselijke voordelen en acties (bv. promotieaanbiedingen, evenementen), zullen we uw basisgegevens doorgeven aan de desbetreffende winkel van uw keuze.

c)

Varia
Op grond van Art. 6, lid. 1, letters c en f van de AVG gebruiken we waar nodig uw persoonsgegevens en technische informatie en slaan deze op om misbruik of andere illegaal gedrag op onze website te voorkomen of te onderzoeken, bv. om gegevensbeveiliging te handhaven bij aanvallen op onze IT-systemen. Dit kan ook gedaan worden op basis van bevelen van overheidsinstanties of rechtbanken, voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn, en ook om onze rechten en belangen te vrijwaren en een juridisch verweer van onze kant mogelijk te maken.

Verstrekken van informatie over MediaMarkt Club, speciale promoties en andere communicatie

We willen dat u onze informatie graag leest. Om die reden proberen we enkel informatie en inhoud op te nemen die u interesseert. We gebruiken uw persoonsgegevens om informatie te sturen over ons aanbod en onze campagnes of te verbetering van de MediaMarkt Club (zoals tevredenheidsenquêtes of enquêtes ter verbetering van ons aanbod). Dit zal enkel gebeuren met uw voorafgaande toestemming of indien wettelijk toegelaten. De toestemming voor het verstrekken van zulke informatie wordt beheerst door Art. 6 lid 1 letter a, Art. 7 van de AVG.

Indien u ons uw toestemming hebt gegeven voor advertenties, of indien we daar wettelijk het recht toe hebben, zullen we u advertenties kunnen sturen die speciaal op u zijn toegesneden en zijn afgestemd op uw interesses. Hiertoe verwerken we uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van de customer terminals in de Media Markt-winkels, de MediaMarkt Club-diensten, de website / de webwinkel op www.mediamarkt.be, de Media Markt Club App, Media Markt Online Community of de Media Markt Club Service Centers, zoals hieronder uitvoeriger wordt omschreven. Gegevens betreffende door u ingediende klachten en de handhaving van vergelijkbare of wettelijke rechten zullen niet gebruikt worden in dit verband.

Naast uw basisgegevens en andere persoonsgegevens die vrijwillig door u werden meegedeeld, verzamelen, verwerken en gebruiken we de volgende gegevens op voorwaarde dat uw toestemming ervoor werd gegeven, of binnen de wettelijke toegelaten grenzen:

 • aan ons verstrekte gegevens over uw koopgedrag (zie punt “Verwerking van persoonsgegevens bij inschrijving en deelname”)
 • verkeersgegevens van MMS Online Belgium NV voor zover u uw toestemming voor dergelijke doorgifte aan ons niet hebt ingetrokken (zie Privacy-beleid voor MediaMarkt-webwinkel)
 • responsgegevens (bv. open- en klikratio’s van nieuwsbrieven, deelname aan clubevenementen, reacties op campagnes)
 • gegevens die verzameld werden in het kader van contacten, bv. via de telefonische klantenhotline of Community posts (bv. aantal oproepen, aantal posts)

Voor zover het verzamelen, verwerken of gebruik van persoonsgegevens gebeurt op basis van door u gegeven toestemming, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst, alsook te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden voor de toekomst. In elke e-mail of nieuwsbrief vindt u een bijbehorende uitschrijflink. U kunt ons ook te allen contacteren om uw toestemming in te trekken:

- per e-mail: privacy.be@media-saturn.com of Datenschutz@mediamarkt.club
- per post: redblue services GmbH, Helene-Wessel-Bogen 3, 80939 München, Duitsland

We zullen u op het door u opgegeven contactadres bepaalde informatie toesturen die noodzakelijk is voor het clublidmaatschap en het gebruik van Club Benefits. Voor deze informatie, zoals statusinformatie, kennisgevingen aan winnaars of bonnen, kunt u zich enkel laten uitschrijven door beëindiging van uw clublidmaatschap.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Bij het doorgeven van uw persoonsgegevens zorgen we ervoor dat het beveiligingsniveau altijd zo hoog mogelijk is. Daarom worden uw gegevens enkel doorgegeven aan dienstverleners en partnerbedrijven die vooraf zorgvuldig geselecteerd werden en gebonden zijn door contractuele verplichtingen. Ook geven we uw gegevens enkel door aan rechtspersonen die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte en die dus onderworpen zijn aan de strenge EU-voorschriften op het gebied van gegevensbescherming of die geboden zijn aan een overeenkomstige veiligheidsnorm. Doorgifte van gegevens aan derden landen gebeurt momenteel niet en is niet voorzien.

a)

Doorgifte onder bedrijven die verbonden zijn met de Groep overeenkomstig Art. 6, lid 1, letters a en f van de AVG
We geven uw persoonsgegevens door aan bedrijven die deel uitmaken van de groep Media-Saturn (MediaMarktSaturn Belgium, Media Markt-winkels en servicebedrijven die zijn ingeschakeld door de Media Markt-winkels) met het oog op gegevensverwerking voor doeleinden die verband houden met de Club. Dit is vooral noodzakelijk om u toe te laten van al onze aanbiedingen en voordelen gebruik te maken. Wanneer u een Media Markt-winkel of onze hotline contacteert met vragen, verzoeken of klachten, zullen die ook verstrekt worden met toegang tot uw persoonsgegevens om uw verzoek te kunnen verwerken.

b)

Doorgifte aan service partners overeenkomstig Art. 6, lid 1, letters a en f van de AVG
Om u alle Club Benefits te kunnen aanbieden, werken we met dienstverleners, bv. om de gepersonaliseerde Clubkaarten te maken of e-mails te versturen, die we, samen met strikt bindende instructies, de persoonsgegevens doorsturen die noodzakelijk zijn om hun taken uit te oefenen.
Deze bedrijven werken in opdracht van ons op basis van contractgegevensverwerking en kunnen de aan hen verstrekte persoonsgegevens dus enkel gebruiken in overeenstemming met onze instructies. In dit geval zijn we juridisch verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die gedaan wordt door de bedrijven die werken in opdracht van ons.

c)

Doorgifte aan derden overeenkomstig Art. 6, lid 1, letters c en f van de AVG
Tot slot kunnen we krachtens de huidige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming uw gegevens doorgeven aan derden of overheidsinstellingen indien we daar wettelijk toe verplicht zijn (bv. op basis van een bevel van een overheidsinstantie of een rechtbank) of indien we daartoe gerechtigd zijn (bv. omdat het nodig is voor het onderzoeken van criminele activiteit of om onze rechten en belangen te doen gelden en af te dwingen).

Uw rechten

U hebt uiteraard rechten in het kader van de verzameling van uw gegevens. Hier zetten we ze graag voor u uiteen. Indien u kosteloos gebruik wens te maken van een van de volgende rechten, stuur ons gewoon een bericht. U kunt de volgende contactgegevens gebruiken, waarbij u enkel de kosten draagt die door uw communicatieaanbieder aangerekend worden voor het verzenden van het bericht:

- Per e-mail: privacy.be@media-saturn.com of Datenschutz@mediamarkt.club
- Per post: redblue services GmbH, Helene-Wessel-Bogen 3, 80939 München, Duitsland

Voor uw eigen veiligheid behouden we het recht voor om aanvullende informatie te verkrijgen die nodig is om uw identiteit te bevestigen bij het beantwoorden van een bestaande aanvraag. Indien identificatie niet mogelijk is, behouden we ook het recht voor om te weigeren uw aanvraag te beantwoorden.

a)

Recht van inzage
U hebt het recht om inzage te eisen in de persoonsgegevens die over u worden opgeslagen.

b)

Recht op rectificatie
U hebt het recht om onmiddellijke rectificatie en/of vervolledigen te eisen van de persoonsgegevens die over u worden opgeslagen.

c)

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt indien u de juistheid betwist van de gegevens die over u worden opgeslagen, indien de verwerking onwettelijk is en we de gegevens niet langer nodig hebben maar u niet wilt dat de gegevens verwijderd worden en u deze nodig heeft om juridische aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of indien u uw bezwaar tegen de verwerking ervan heeft kenbaar gemaakt.

d)

Recht op gegevenswissing
U hebt het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens die door ons worden opgeslagen, gewist worden, tenzij het bijhouden van de gegevens noodzakelijk is in het kader van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, om rechtsvorderingen te doen gelden of zich ertegen te verdedigen of om wettelijke rechten uit te oefenen.

e)

Recht op kennisgeving
Indien u uw recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen we alle ontvangers van uw persoonsgegevens laten weten hoe deze gegevens gerectificeerd, gewist werden of nu onderworpen zijn aan verwerkingsbeperkingen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite vergt.

f)

Recht op overdraagbaarheid/portabiliteit van gegevens
U hebt het recht om een kopie van de gegevens die u aan ons verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm naar u toe te laten sturen. Indien u eist dat de gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke gestuurd worden, zal dit enkel gebeuren indien het technisch doenbaar is.

g)

Recht van bezwaar
Indien uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van rechtmatige belangen overeenkomstig Art. 6, lid 1, letter f van de AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 van de AVG.

h)

Recht om toestemming in te trekken
U hebt het recht om uw toestemming voor de verzameling van gegevens te allen tijde in te trekken met toekomstige uitwerking. Dit heeft geen invloed op de gegevens die verzameld werden totdat de intrekking van kracht wordt. Bemerk dat het om technische redenen wel even kan duren voordat uw intrekking verwerkt is en dat het mogelijk is dat u in tussentijd berichten van ons blijft ontvangen.

i)

Recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende autoriteit
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming schendt of indien uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de regelgevende autoriteit voor gegevensbescherming (www.privacycommission.be).

De snelste, gemakkelijkste en meest praktische manier om uw rechten op rectificatie en gegevenswissing uit te oefenen, is door in te loggen op uw customer account en de gegevens die daarin zijn opgeslagen direct aan te passen of te verwijderen. Bemerk dat eenmaal uw gegevens verwijderd zijn, u geen toegang meer zult hebben tot de diensten van MediaMarkt Club.

Elektronische identiteitskaart als getrouwheidskaart

Om een zo persoonlijk mogelijk gericht marketingsysteem op te zetten heeft MediaMarkt besloten om geen aparte eigen (getrouwheids)kaart te ontwikkelen, maar gebruik te maken van de elektronische identiteitskaart. Concreet betekent dit dat de klantgegevens worden verzameld op basis van de gegevens op de elektronische identiteitskaart en dit uiteraard op vrijwillige basis.

Het concrete doeleinde van het registreren en bijhouden van de gegevens is:

 • enerzijds een “digitaal” garantiebewijs. Aan de hand van de identiteitskaart heb je als klant een bewijs van aankoop en dus een “garantiebewijs” (in het kader van de wettelijke garantie van 2 jaar), in vervanging van het papieren kassaticket.
 • anderzijds de direct marketing op basis van de eigen ingave van het e-mail adres en telefoonnummer.

Je hebt als klant de mogelijkheid om een “my account” op de MediaMarkt website aan te maken. Je hebt de mogelijkheid om op “deactiveren” te klikken, waarbij al jouw gegevens worden gewist uit de database. In overeenstemming met de voorschriften met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens (AVG), worden de persoonlijke gegevens op je identiteitskaart in het kader van de aankoop verzameld en digitaal verwerkt door redblue services GmbH, MediaMarkt Saturn Belgium en Freedelity SA, beiden als verantwoordelijke voor de verwerking. MediaMarkt behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens door te geven aan derde partijen die contractueel verbonden zijn met MediaMarkt of in opdracht of in onderaanneming handelen. Door middel van het bevestigen van de ingave van al je gegevens (inclusief e-mailadres) en het aanvinken van “Aan”, geef je jouw toestemming aan MediaMarkt tot het verwerken van je gegevens op je identiteitskaart voor direct marketing.

Alleen de gegevens die zichtbaar worden vermeld op de elektronische identiteitskaart worden opgeslagen (naam, voornaam, geboortedatum, taal, geslacht, nummer identiteitskaart, tevens de officiële woonplaats), behalve het rijksregisternummer.

Bijkomend wordt bij de eerste registratie ook het e-mail adres en telefoonnummer gevraagd in te typen via het aanraakscherm van de iPad aan de kassa’s in de winkel.

Deze gegevens worden - in principe - voor een onbeperkte duur bijgehouden. Wij updaten de gegevens zo veel mogelijk. Het systeem laat toe dat de opgeslagen identiteitsgegevens automatisch worden bijgewerkt, na een volgende aankoop bij MediaMarkt. Na een periode van 5 jaar inactiviteit (geen aankopen meer) worden de persoonlijke gegevens van de klant volledig gewist, alsook 5 jaar na het vervallen van de wettelijke garantie van 2 jaar. Indien je identiteitskaart wordt gestolen of je verliest je identiteitskaart, zijn er geen risico’s wat betreft het verliezen of het stelen van je persoonlijke gegevens door ingebouwde controlemechanismen.

Mailing – nieuwsbrieven

Via onze nieuwsbrief ontvang je te allen tijde kosteloos opzegbare informatie over onze producten en aantrekkelijke aanbiedingen. Gegevens die wij in het kader van de analyse van nieuwsbrieven ontvangen, gebruiken wij om onze diensten te personaliseren en optimaal op de interesses en voorkeuren van de klant af te stemmen alsmede voor reclame en marktonderzoek.
De gegevens worden door ons opgeslagen voor herhaald gebruik ervan voor de genoemde doeleinden.

Je ontvangt de nieuwsbrief enkel wanneer je ons uitdrukkelijk onderstaande toestemming verleend hebt en wij jouw toestemming geregistreerd hebben. Op eenvoudig verzoek kan je inzage krijgen wat betreft je gegeven toestemming tot ontvangen van nieuwsbrieven en aanbiedingen. Je kunt de door jouw eenmaal verleende toestemming te allen tijde herroepen.

MediaMarkt verbindt er zich toe dat je jezelf eenvoudig en kosteloos kan uitschrijven via het aanklikken van een link onderaan de e-mail van de nieuwsbrief of de direct marketing. Indien je geen e-mails meer van MediaMarkt wenst te ontvangen volstaat het om in één eenvoudig klik uit te schrijven op de daartoe voorziene link.

Wanneer je jezelf hebt ingeschreven op de nieuwsbrieven of wanneer je geopteerd hebt om direct marketing van MediaMarkt te ontvangen per post, kan je jezelf uitschrijven door contact op te nemen met MediaMarkt middels een e-mail aan privacy.be@media-saturn.com of per post aan MediaMarkt Saturn Belgium NV, Brusselsesteenweg 496 bus 2, 1731 Zellik.

Voor andere vragen kan je je tot ons contact center wenden: 02/465 55 00.

Wijzigingen aan het Privacy-beleid

Om te verzekeren dat ons Privacy-beleid te allen tijde in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften, behouden we het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook in geval het privacy-beleid moet aangepast worden om rekening te houden met nieuwe of herziende producten of diensten.

Versie: mei 2018, versie 2.0