Finaliteit website - Beperkte aansprakelijkheid

Media Markt heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder. Media Markt besteedt veel zorg aan de creatie en de samenstelling van deze website, maar geeft geen garantie dat de inhoud van deze website steeds en in alle opzichten juist, volledig, betrouwbaar en actueel is, noch dat de daarop vermelde diensten of producten steeds voorradig zijn of geleverd kunnen worden aan de op de website geleverde prijzen.
Media Markt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen ontstaan door de onvolledigheid, de inaccuraatheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens. Deze website impliceert geen aanbod in hoofde van Media Markt aan de gebruiker tot het aangaan van enigerlei overeenkomst of verbintenis en evenmin impliceert zij een uitnodiging aan die gebruiker tot het doen van een aanbod aan Media Markt houdende het aangaan van enigerlei overeenkomst of verbintenis.
Media Markt behoudt zich het recht voor deze website, of de daarop vermelde informatie of opgenomen gegevens ten allen tijde, zonder voorafgaandelijke aankondiging, geheel of gedeeltelijk te wijzigen.
Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen, of die anderszins het goede functioneren van de Media Markt-website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.
De gegevens over Media Markt op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Media Markt, haar product en haar diensten te verstrekken. Zij zijn niet bedoeld voor mogelijke kandidaat-beleggers of investeerders. Media Markt neemt terzake dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die dergelijke beleggers of investeerders op basis van de informatie op deze website zouden nemen.

Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten

Deze website valt, zowel wat haar tekst, concept als lay-out betreft, onder het intellectueel eigendomsrecht van Media Markt. Behoudens de uitdrukkelijke expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Media Markt is het niet toegestaan om deze website of onderdelen daarvan te wijzigen, om deze elektronisch of anderszins te kopiëren, of om deze op enige andere manier te manipuleren.
Deze website bevat eveneens teksten, beelden en andere items die onder de intellectuele eigendomsrechten van derden vallen. Media Markt verleent onder geen beding de toestemming om op enigerlei wijze dergelijke items te gebruiken, te kopiëren of anderzijds te manipuleren. Enigerlei dergelijke toestemming dient door de gebruiker van deze website rechtstreeks bij de titularis van de intellectuele eigendomsrechten te worden gevraagd.

Disclaimer

Media Markt verzamelt via de website twee soorten gegevens: persoonlijke en verkeersgegevens. Hieronder geven wij aan welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

Persoonlijke gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van wekelijkse aanbiedingen per e-mail of voor het meedoen aan acties en prijsvragen, geeft u ons toestemming voor het bewaren van de door u bij die aanmelding opgegeven persoonlijke gegevens.
Bij het aanmelden met het oog op het toegestuurd krijgen van de wekelijkse aanbiedingen van de door u gekozen Media Markt-vestiging, worden enkel de volgende gegevens in onze bestanden opgeslagen: de door uw gekozen Media Markt-vestiging en uw e-mail adres.
Bij het aanmelden met het oog op het meedoen aan een door Media Markt georganiseerde prijsvraag of actie, worden enkel de volgende gegevens in onze bestanden opgeslagen: uw naam, geslacht, adres, de door uw gekozen Media Markt-vestiging en uw e-mail adres.
Al deze aldus verstrekte gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nimmer aan derden beschikbaar gesteld worden of ingezet worden voor andere doeleinden dan strikt noodzakelijk is voor het door u - via uw aanmelding - gekozen doel, namelijk het wekelijks versturen van de aanbiedingen van de door u aangeduide Media Markt-vestiging en/of het verloop van de actie of prijsvraag en het contact opnemen met de winnaar(s) daarna.
U hebt steeds, op elk moment, het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te controleren en te laten verbeteren of schrappen, zoals meer in detail bepaald door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U kan zich in dit verband richten tot:

  • Webmaster
  • Media Markt-Saturn Belgium NV
  • Brusselsesteenweg 496 bus2
  • 1731 Asse-Zellik

Verkeersgegevens

Verkeersgegevens zijn anonieme data: bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina binnen onze website bezocht wordt, welke browsers bezoekers gebruiken en de tijdstippen waarop onze website wordt bezocht. We gebruiken deze informatie uitsluitend om onze website technisch en inhoudelijk te verbeteren. Deze gegevens worden op geen enkele manier verbonden met de persoonlijke gegevens. Ook deze informatie wordt steeds strikt vertrouwelijk behandeld.
Het inloggen op en het gebruik van deze website wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Enigerlei geschil zal tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken behoren.

Links naar de website "www.mediamarktbelgië.be"

Media Markt staat toe dat hyperlinks aangebracht worden naar de website "www.mediamarkt.be", mits evenwel naar de hoofdpagina gelinkt wordt en onder de beperkingen hieronder verder aangegeven.
Media Markt staat het aanbrengen van zogenaamde 'deeplinks' (direct naar bepaalde onderdelen van de website "www.mediamarkt.be") niet toe en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zich daartegen te verzetten en de nodige stappen in rechte te ondernemen, zonder dat het gedogen gedurende een bepaalde periode van een dergelijke ongeoorloofde 'deeplink' als een verzaking aan haar rechten zal kunnen geïnterpreteerd worden.
Het is verder niet toegestaan een hyperlink naar "www.mediamarkt.be" zo in te richten dat een internetgebruiker de Media Markt-website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Links vanuit de website "www.mediamarktbelgië.be"

De Media Markt-site bevat hyperlinks naar externe sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende op die pagina's aangegeven voorwaarden. Media Markt neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de toegankelijkheid of de inhoud van dergelijke pagina's.
In de mate dergelijke pagina's of links naar dergelijke pagina's de mogelijkheid geven om door derden ontwikkelde software te downloaden, al dan niet gratis, geeft Media Markt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, met betrekking tot de functionaliteit of met betrekking tot de bruikbaarheid van die software.
Media Markt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van dergelijke software.

Browser

Deze site is het best te bekijken onder Microsoft Windows met de laatste versie van Internet Explorer of de laatste versie van Mozilla. Tevens adviseren wij om tegelijkertijd de gratis Acrobat Reader van Adobe te gebruiken. In de meeste gevallen is het niet mogelijk de site te bekijken als u gebruik maakt van het besturingsprogramma Linux of Unix.

Adverteren

Neem gerust contact met ons op via debievre@media-saturn.com (Social Media & PR), deconinckj@media-saturn.com (MediaZine & instore TV) of claeysda@media-saturn.com (Marketing)

Media Markt-gegevens

  • Media Markt Belgium N.V.
  • Asse-Zellik
  • BTW BE 0477.140.426
  • RPR Brussel
  • Tel : 078/15.44.51
  • E-Mail: contact@mediamarkt.be