MM logo red

Jouw reparatiemogelijkheden

Vous trouverez ci-dessous dans les conditions de réparation générales vos droits et obligations lorsque votre appareil est sous garantie. Si la période de garantie de votre appareil est écoulée, les dispositions particulières sont applicables.

Controleer het hier

Algemene herstellingsvoorwaarden

1. Enkel de factuur, het kasticket of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van MediaMarkt.

2. Afgifte defecte goederen: Alle toestellen dienen voor herstelling binnengebracht te worden in één van onze winkels. Bepaalde toestellen echter worden steeds door de servicedienst van de producent aan huis hersteld. Gelieve dan ook steeds de handleiding van het aangekochte product na te kijken en desgevallend contact op te nemen met het service center van uw MediaMarkt-vestiging voor meer informatie. Eventuele kosten van uitbraak of ladderlift zijn steeds ten laste van de consument.

3. De defecte goederen dienen volledig leeg te zijn bij de teruggave. Defecte producten dienen eveneens schoon te worden gemaakt alvorens afgifte aan MediaMarkt (etensresten, frituurvet, enz. dienen verwijderd te worden uit de defecte producten) zo niet behoudt MediaMarkt zich het recht voor om dergelijke defecte producten niet te aanvaarden. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de defecte goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover ze op de reparatiebon vermeld worden op het moment van de teruggave aan MediaMarkt van de defecte goederen. MediaMarkt is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd.

4. In geval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling teruggegeven goederen, is de gebeurlijke aansprakelijkheid van MediaMarkt ten aanzien van de klant in ieder geval beperkt tot de verkoopsprijs van de goederen.

5. MediaMarkt kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen ingeval specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zouden zijn.

6. Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van MediaMarkt in dit verband. MediaMarkt heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens, opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten.

7. De herstelling wordt uitgevoerd binnen de op de herstellingsopdracht vermelde termijn. MediaMarkt is niet aansprakelijk voor de leveringstermijn van wisselstukken. De klant wordt via een sms, telefonische oproep of schriftelijk verwittigd van zodra de goederen bij MediaMarkt kunnen worden afgehaald. Elke klant beschikt over een termijn van 90 dagen om de herstelde goederen af te halen. Bij overschrijding van deze termijn zullen de goederen, zonder verdere verwittiging van de klant en zonder dat enige schadevergoeding door MediaMarkt dient te worden betaald, door Media Markt worden vernietigd. Toestellen in herstelling die niet beschikbaar zijn worden niet vergoed.

8. Bij de afhaling van de in herstelling gegeven goederen in één van onze winkels dient de klant de herstellingsbon en zijn identiteitskaart voor te leggen.

9. Defecte goederen worden hersteld door een door de producent erkend herstelcentrum. Indien het herstelcentrum oordeelt dat een herstelling onmogelijk is of dat defecte goederen niet onder garantie vallen, is MediaMarkt gehouden tot het respecteren van deze beslissing. In dergelijk geval ziet MediaMarkt zich genoodzaakt de kosten van het bestek en vervoer te verhalen op de klant.

10. Bruikleentoestel: In bepaalde gevallen, en voor zover voorradig, krijgt de klant een bruikleentoestel. De terbeschikkingstelling van een bruikleentoestel maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst

11. De status van de herstelling kan via de website www.mediamarkt.be opgevolgd worden.

12. MediaMarkt behoudt zich het recht voor haar algemene herstellingsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Voor herstellingen buiten garantie gelden ook volgende bepalingen:

1. Elke herstelling tot een bedrag van 50,00 € zal uitgevoerd worden zonder dat er een voorafgaand bestek zal opgemaakt worden. In elk ander geval zal, voorafgaandelijk aan de herstelling, aan de klant een bestek worden voorgelegd. De kostprijs voor een bestek bedraagt 50,00 €. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht van de totale herstellingskost, indien de klant het bestek aanvaardt en de herstelling conform het bestek laat uitvoeren. De in de bestekken vermelde prijzen blijven gedurende 1 maand geldig. Indien deze termijn van 1 maand verstreken is en de klant heeft het bestek niet schriftelijk aanvaard, zal het product onhersteld worden teruggestuurd naar MediaMarkt. De kosten van het bestek zullen dan ten laste van de klant zijn. Wanneer een herstellling niet mogelijk is en de klant zijn toestel wenst terug te krijgen blijven de kosten van het bestek verschuldigd door de klant en worden deze niet terugbetaald aan de klant (bv. toestel is economisch of technisch onherstelbaar, wisselstukken zijn niet meer verkrijgbaar, enz.). Hetzelfde geldt voor oude wisselstukken: wanneer de klant de wisselstukken die bij herstelling worden vervangen terug wenst te ontvangen, dient de klant dit bij afgifte van het defect toestel te melden. Eventuele vervoerskosten zijn ten laste van de klant.

2. Bij herstellingen buiten garantie zal de klant administratieve kosten worden aangerekend van 12,50 €. Deze kosten worden niet terugbetaald, ook niet wanneer geen herstelling plaatsvindt.

3. In geval van aanvaarding van het bestek door de klant, dient een voorschot van minimum 30% van het totale bedrag vermeld op het bestek, met een minimum van 30,00 €, te worden betaald. De herstelling zal niet worden uigevoerd alvorens het voorschot werd betaald.

4. Op alle herstellingen geldt een waarborg van drie maanden voor zover het eenzelfde defect betreft en dit defect niet veroorzaakt is door een verkeerd gebruik, tenzij andersluidende bepalingen op de herstellingsbon. Deze termijn begint te lopen vanaf het ogenblik dat het product aan de klant werd geleverd.

5. Alle facturen betreffende de herstellingskosten moeten contant betaald worden bij de levering van de herstelde apparaten of bij de ophaling in de winkel.