PRINT

MediaMarkt - Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

phising

Onderhevige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen MediaMarkt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door MediaMarkt en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. MediaMarkt houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van de op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

1. Identiteit van MediaMarkt

MMS Online Belgium NV (hierna verder “MediaMarkt”)
ConneXions Business Park
Brusselsesteenweg 496 bus 2
B-1731 Asse-Zellik
RPR Brussel 0846.855.431
contact@mediamarkt.be

MMS Online Belgium NV treedt op als kredietbemiddelaar voor kredietgever Buy Way Personal Finance NV, Bisschopsstraat 26, 1000 Brussel, RPR 0400.282.277.
MMS Online is gespecialiseerd in de verkoop van elektronica, gaande van elektro, telecom, games en multimedia tot keukenapparatuur en in aanverwante diensten en oplossingen.

2. Reservatie en betaling in de winkel

De klant heeft de mogelijkheid om een product te reserveren. De klant zal op de hoogte worden gesteld wanneer het product kan afgehaald worden in de geselecteerde MediaMarkt winkel. De klant beslist pas dan of de producten al dan niet worden aangekocht, na inspectie van het product en contact met een verkoper ter plaatse. In geval van aankoop betaalt de klant aan de kassa van de MediaMarkt winkel. Pas op dat ogenblik komt er een koop-verkoop overeenkomst tot stand. Om die reden is er geen sprake van een verkoop op afstand en is er bijgevolg geen herroepingsrecht (zie punt 10). De klant kan uitsluitend en alleen het volledige aankoopbedrag betalen op het ogenblik van afhaling in de MediaMarkt winkel, iedere volledige of gedeeltelijke betaling op voorhand of voorschot (ook online) is uitgesloten.

Tijdens grote commerciële acties, zoals BTW? Weg Ermee! of Black Friday, is de mogelijkheid om in de winkel te betalen uitgesloten. Dit doen we om de winkelervaring van alle klanten zo vlot mogelijk te houden.

MediaMarkt behoudt zich het recht voor om bestellingen of reservaties te weigeren indien:

 • er een ernstig vermoeden is van kwade trouw of intentie tot oplichting;
 • er sprake is van herhaaldelijk misbruik van het herroepingsrecht;
 • er vermoedens zijn van herhaaldelijk (rechts)misbruik of fraude door een klant;
 • er foutieve, verdachte of verkeerde klantgegevens worden opgegeven;
 • er wordt vastgesteld dat een persoon meermaals fictieve persoonsgegevens opgeeft;
 • er een abnormale hoeveelheid van een bestelde hoeveelheid – eventueel in verschillende aankooporders - wordt vastgesteld die verder gaat dan een louter persoonlijk gebruik;
 • er kan worden veronderstelt dat bestellingen werden gedaan voor doorverkoop;
 • er sprake is van overmacht.

De gereserveerde producten blijven 30 dagen vanaf de dag van de reservering in de MediaMarkt winkel ter beschikking van de klant. Indien de klant de gereserveerde producten niet komt afhalen of betalen, zal automatisch na deze 30 dagen de reservatie geannuleerd worden.

De klant heeft de mogelijkheid om een product aan te kopen of thuis te laten leveren via een online aankoop via een tablet of online kiosk in de winkel. Op dat ogenblik komt er een koop-verkoop overeenkomst tot stand. De klant zal op de hoogte worden gesteld per e-mail wanneer het product kan afgehaald worden in de MediaMarkt winkel of wanneer het product thuis geleverd zal worden. Gezien er fysiek contact is met een verkoper ter plaatse, betreft dit geen verkoop op afstand en is er dus geen herroepingsrecht. In dit geval betaalt de klant direct aan de kassa van de MediaMarkt winkel het (de) betrokken product(en).

3. Bezorgen of afhalen van een bestelling

Bezorgen

De levering aan de klant wordt – na ontvangst van de betaling – gedaan op een door de klant gekozen adres te België. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 10). Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt MediaMarkt zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die MediaMarkt dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering. De klant ontvangt een bevestigings e-mail met de daarin bestelde en/of de te leveren producten/diensten, met in bijlage een PDF als bewijs van de bestelling, waarin een link naar deze algemene voorwaarden vervat zit.

Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.

Afhalen

Wanneer de klant een artikel uit de webshop op mediamarkt.be bestelt en ervoor kiest dit bij een MediaMarkt winkel te België af te halen (pickup@store), staat het enkele dagen later, in functie van de voorraad, klaar in een MediaMarkt winkel te België naar keuze. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 10). MediaMarkt is gerechtigd, ingeval de goederen niet door de klant werden afgehaald na twee elektronische berichten of e-mails, uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, de bestelling ongedaan te maken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.

4. Prijs

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen B.T.W.-, Recupel- en andere taksen inbegrepen. Bijkomende verplichte leverings-, bestelling,- of andere administratieve kosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld.

Alle prijzen zijn in Euro/€.

Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash & Carry. Bijkomende diensten (levering, installatie, financiering,…) zijn aldus niet inbegrepen en producten kunnen slechts geleverd worden mits betaling van bijkomende kosten.

Artikelen aangekocht op de webshop van MediaMarkt worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering. Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd ofwel per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan MediaMarkt niet aansprakelijk worden gesteld.

MediaMarkt behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

De betaling van de online bestellingen kunnen gebeuren via verschillende online betalingswijzen. MediaMarkt aanvaardt contante betaling bij afhaling in de winkel, niet op het ogenblik van de levering.

De elektronische en papieren Geschenkkaarten kunnen worden gebruikt, conform hun geldigheidsduur vanaf de datum van de uitgifte. Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het bedrag van de Geschenkkaart, dient de klant het verschil te betalen. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan het bedrag van je Geschenkkaart, zal de klant dit saldo bewaren in de vorm van een tegoed.

5. Leveringsvoorwaarden

De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan de klant. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd.

De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners, afhankelijk van de afmetingen van de bestelde product(en) en van de diensten gekozen door de klant.

De klant heeft de mogelijkheid, afhankelijk van de grootte en het gewicht van het product, zijn/haar product(en) te laten leveren middels Bpost NV van publiek recht, Muntcentrum 1, 1000 Brussel, RPR Brussel 0219.596.464, via “bpack@bpost”™ en “bpack 24/7” ™.
Het product blijft in geval van “bpack@bpost”™14 dagen ter beschikking in het “bpost pick-up point”. Het product blijft in geval van “bpack 24/7”™ 5 (vijf) dagen ter beschikking in de automaat. Er is geen gedeeltelijke levering mogelijk, alle bestelde producten in één order worden allen tezamen geleverd. De algemene voorwaarden van Bpost NV van publiek recht zijn van toepassing voor deze leveringswijzen.

Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.

Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden vermeld op de kopij van de leveringsbon die je binnen de 2 dagen na de levering dient over te maken aan MediaMarkt (contact@mediamarkt.be). In geval van levering met installatie dient elk zichtbaar gebrek meteen vermeld te worden aan de transporteur en MediaMarkt.

Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijk postkantoor staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen bij het plaatselijke postkantoor. Voor producten met grote afmeting en voor producten waarvoor installatie vereist is, zal onze gespecialiseerde leveringspartner contact opnemen met de klant teneinde een nieuwe leveringsdatum af te spreken. In geval van wederaanbieding omwille van de afwezigheid van de klant, behoudt MediaMarkt het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen. Indien een goederenlift vereist is, zal een supplement van 100€ gefactureerd worden bij levering.

MediaMarkt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van het product wanneer een levering wordt geleverd door onze service partner op een door de klant gekozen plaats anders dan op het adres zijn eigen woonplaats, zoals bijvoorbeeld bij de buren of privé-adressen in de nabije omgeving van de klant.
De klant is verantwoordelijk voor de gekozen plaats van levering volgens de voorwaarden van de service partner.

6. Leveringstermijn

Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bijvoorbeeld ingeval van pre-order, bestelling of niet op voorraad, levert MediaMarkt de producten niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Ingeval MediaMarkt zich niet aan deze termijn kan houden, wordt een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is, met de klant afgesproken.

7. Afhalen in winkel

Producten voor afhaling worden geleverd in het door de klant gekozen MediaMarkt winkel als afhaalpunt. De klant aanvaardt dat hij zijn identiteitskaart of paspoort dient voor te leggen bij afhaling. MediaMarkt behoudt zich het recht voor enkel en alleen de goederen mee te geven op vertoon van geldige identiteitskaart of paspoort, desgevallend vergezeld van een getekende en originele volmacht van de persoon op naam van wie de bestelling is gedaan. In principe is het de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de bestelling heeft gedaan die voorgelegd moet worden of van de wettelijke vertegenwoordiger ingeval van een bestelling gedaan door een rechtspersoon. De producten blijven er 14 kalenderdagen beschikbaar, waarna de bestelling wordt geannuleerd.
Om betalingsfraude te voorkomen en om dit te achterhalen in geval van een gerechtelijk onderzoek, is MediaMarkt gerechtigd om een kopij van de handtekening, zoals die op identiteitskaart of identiteitsbewijs zichtbaar is, te nemen, ingeval van een PayPal® betaling.

8. Power Service

Voor bestellingen met serviceprestatie:

8.1. Van bij de aankomst ter plaatse van de koerier ontvangt de klant – of de persoon die optreedt in naam en voor rekening van laatstgenoemde – de koerier op de plaats van levering en legt hij aan laatstgenoemde de bestelbon voor met het oog op het bewijs van zijn identiteit.

8.2. De klant verbindt zich ertoe de losplaats gemakkelijk bereikbaar te maken voor de manuele levering van het ingepakte toestel. De koerier zal het toestel niet uitpakken, zelfs niet om het dragen tot de losplaats te vergemakkelijken.Indien het vervoer van het toestel op aandringen van de klant en gelet op de goede wil van de koerier, uitgepakt zou gebeuren, zal de klant geen verhaal instellen tegen de koerier wegens schade veroorzaakt aan het geleverde materiaal en/of aan de leveringsplaats. In dat uitzonderlijke geval, dat niet opgedrongen kan worden aan de koerier, ondertekent de klant vooraf het leveringsdocument, ter vrijstelling van verantwoordelijkheid.

8.3. Geen enkel werk dat noodzakelijk is voor de doorgang van de toestellen zal worden verricht door de koerier (demonteren van de deuren, ramen, trapleuning enz.).

8.4. De klant zal erover waken dat geen enkele belemmering enige hinder of gevaar vormt voor de goederenverplaatsing tot de plaats van de levering bepaald door de opdracht. Hij zal er bovendien over waken dat de plaats van de levering, of van enige andere opdracht, alle noodzakelijke veiligheids- en weerstandsmaatregelen biedt.

8.5. De klant zal erover waken het traject van de koerier met kartons en/of beschermingsplastiek te beschermen tot de door de opdracht bepaalde leveringsplaats. De koerier mag in geen enkel geval verzocht worden zijn werkschoenen uit te trekken.

8.6. De klant aanvaardt dat de koerier het toestel aflevert op de eerste toepasselijke plaats in het geval dat de manuele verplaatsing tot de plaats van levering moeilijk, risicovol of gevaarlijk wordt geacht (wenteltrap, nauwe of krappe doorgang enz.). Evenzo kent hij de koerier het recht toe om geen enkele opdracht uit te voeren die hem blootstelt aan een precaire of gevaarlijke situatie.

8.7. Indien de klant de aanwezigheid van een lift vermeldt, moet hij erop toezien dat deze in goede staat van werking is, makkelijk bereikbaar is en over afdoende ruimte en laadvermogen beschikt voor het gelijktijdig vervoer van het (de) product(en) en van de koerier(s). In het geval dat de lift van het onroerend goed buiten dienst zou zijn, kent hij aan de koerier het recht toe om het goed niet langs de trappen naar boven te brengen en terug te keren wanneer de lift opnieuw in dienst is. Artikel 8.15. is in dat geval van toepassing.

8.8. In het kader van een levering met lift moet de klant de voorbereiding van de opdracht verzorgen om het goede verloop ervan te garanderen: signalisatie, plaatsreservatie, inlichting van de lokale overheden, …

8.9. De klant moet zich ervan vergewissen dat zijn elektrische, water- en/of gasinstallatie conform is en dat deze geschikt is voor de door de fabrikant vermelde specifieke kenmerken van zijn product (telecomaansluiting, spanning, aantal fases, amperage, debiet, soort gas, ….). De koerier zal de installatie van de bestemmeling op geen enkele manier wijzigen.

8.10. De klant moet er in het bijzonder over waken dat er zich een conforme energiebron (stekker of gas- of waterafsluitklep, dienstkraan met schroefdraaduiteinde) bevindt in de onmiddellijke omgeving van de plaats van indienststelling of van de installatie/integratie van zijn product.

8.11. Hij zal hetzelfde doen voor de voeding en de water- en luchtafvoer (indien van toepassing), evenals voor de aanvoer van elk signaal dat wordt gebruikt voor zijn product (tv-signaal, internet, Wifinetwerk, kabelnetwerk, …)

8.12. De klant moet er eveneens voor zorgen dat hij over alle toebehoren beschikt voor de goede werking van zijn product (aansluitingen, adapters, dichtingen, kabels, verbindingen, afstandsbediening, decoders, routers, …) en de compatibiliteit ervan of voor de goede uitvoering van de opdracht (scharnieren voor plaatsing van deuren, kaders voor bevestiging van sierpanelen enz.). Hij moet eveneens over de noodzakelijke informatie beschikken voor de configuratie en het beheer van zijn toestellen (logins, paswoorden, WEP- en WPA-sleutels, IP-adressen, drivers, software, …).

8.13. Alle schade veroorzaakt bij de manipulatie van het toestel op de plaats van installatie valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de eindbestemmeling, ongeacht of het toestel betreft of de plaats van levering (muur, vloer, meubilair, deur, …) die het gevolg is van een slechte beoordeling of een verkeerde keuze.

8.14. Indien de leveringsvoorwaarden niet overeenstemmen met de beschreven dienst, kan een bestek worden opgemaakt.

8.15. In geval van afwezigheid van de klant op de datum van de vastgelegde afspraak, de klant wordt dan verzocht om contact op te nemen met het callcenter om een nieuwe afspraak te maken. In geval van wederaanbieding omwille van deze afwezigheid, behoudt MediaMarkt het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen.

8.16. De klant die de bestelling plaatst, aanvaardt dat de elektronische handtekening op PDA bij de levering hem juridisch bindt en dat deze gelijk is aan een handtekening op papier.

8.17. De klant aanvaardt dat de handtekening, de akten, de informatie en de instructies die worden gegeven door de persoon die aanwezig is in het huis op het moment van de levering hem definitief bindt, in zijn naam en voor zijn rekening.

8.18. De RECUPEL-terugname mag slechts gebeuren mits strikte inachtneming van de volgende richtlijnen:De afhaling gebeurt op dezelfde plaats als de levering en het moet steeds gaan om een coëfficiënt 1 om 1 (1 teruggenomen toestel voor 1 geleverd toestel)Het teruggenomen toestel moet volledig gereinigd, leeggemaakt, ontdooid (koelkasten, diepvriezers) en uitgebroken worden, de ledigingscyclus moet uitgevoerd zijn (wasmachine en afwasmachine) en het toestel moet volledig losgemaakt zijn van alle bronnen, zowel aanvoer als afvoer (water, elektriciteit, gas, lucht, …).De koerier staat enkel in voor de terugname van de RECUPEL die een rechtstreeks verband vertoont met de verkoop waarvan hij de levering verzorgt. Het al dan niet voldaan zijn aan de hier bovenvermelde voorwaarden wordt aan de loutere beoordeling van de leveringsdiensten ter plaatse overgelaten.

8.19. Onze basis installatie service
Kies je voor de Basis Installatie. Onze installateurs komen bij jou thuis (of op een ander leveringsadres) en zij zorgen ervoor dat het technische plaatje volledig klopt. Voor de "Basis Installatie" betaal je slechts 19,95€.
De installatiedienst heeft steeds betrekking op het specifieke product, bijgevolg is de kostprijs van de installatiedienst van toepassing op een enkel toestel.

8.20. In geval van levering en/of installatie van een product dat groter is dan de standaard afmeting binnen dezelfde categorie van producten, zullen bijkomende kosten aan de klant aangerekend worden.

9. Overdracht van eigendom en risico’s

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van MediaMarkt over op de klant na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling van de prijs. In afwijking van artikel 1583 B.W. blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen (bijvoorbeeld: tv, wasmachine, inbouwkoelkast) de exclusieve eigendom van MediaMarkt tot gehele betaling van de factuur.
Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.

Zolang MediaMarkt, volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen te verzekeren voor alle risico’s. De klant verbindt er zich eveneens toe de opslag van de goederen zodanig te regelen dat elke verwarring met andere goederen ten allen tijde uitgesloten is en deze steeds als zijnde eigendom van MediaMarkt kunnen worden herkend. Elke betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht van de openstaande bedragen verschuldigd voor goederen die door de klant werden gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel.

10. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan MediaMarkt mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

De klant wordt gevraagd om bij het terugsturen van de producten de toebehoren, gebruiksaanwijzingen, factuur en aankoopbewijs bij te voegen.

Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door MediaMarkt zullen ter beschikking blijven van de klant. Een ontbrekend accessoire of factuur kan er niet voor zorgen dat het product eigendom wordt van MediaMarkt, maar wel tot een waardevermindering leiden.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan MediaMarkt. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.

Voor producten met grote afmeting kan MediaMarkt, op uitdrukkelijke vraag van de klant, de producten komen ophalen. Hiertoe wordt het bedrag van 50 EUR transportkosten gefactureerd aan de klant. De klant kan het product ook afgeven aan het onthaal van een MediaMarkt winkel, zonder enige kosten.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

 • Verzegelde audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur (CD’s, DVD’s, Blu-rays, Software, hardware, CD-roms, videogames, USB sticks, harde schijven…), met inbegrip van herlaadbare telefoonkaarten, waarvan de verzegeling is verbroken;
 • Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • Levering van producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • Artikelen die verzegeld zijn en niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

De klant, of de door de klant aangewezen partij niet-vervoerder, dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering of de fysieke inbezitneming van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, telefonisch (02/465.55.00), e-mail (contact@mediamarkt.be) of fax (02/464.35.93) zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling. De klant kan het product ook afgeven aan het onthaal van een MediaMarkt winkel, zonder enige kosten. In geval van verschillende leveringen bij één bestelling, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste goed. In het geval van verschillende leveringen voor één bestelling van één product, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste onderdeel van dat ene product.

Het is aanbevolen de goederen terug te sturen in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat.

Media Markt behoudt zich het recht voor om bij beschadigde, onvolledige of geïnstalleerde goederen (bijvoorbeeld: tv, wasmachine, inbouwkoelkast) de klant aansprakelijk te houden voor de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het verwijderen van de doorzichtige beschermfolie van een goed maakt een gebruik uit van dat goed dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

MediaMarkt behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen, of de klant heeft aangetoond dat alle producten werden teruggezonden. MediaMarkt aanvaardt in dat geval enkel een bewijs van aangetekende zending via Bpost en een foto van het product en foto van het postpakket. De klant zal spontaan op aanvraag het colli nummer opgeven zodat dit via Bpost kan nagegaan worden.

Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten of bewijs van terugzending, zoals hierboven omschreven, de volledige betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd. Er wordt niet in cash uitbetaald. MediaMarkt behoudt zich ten allen tijde het recht voor om na terugbetaling aan de klant van het volledige bedrag, de geconstateerde waardevermindering van het product, waarvoor de klant aansprakelijk is, terug te vorderen van de klant.

Bijkomende kosten inzake de levering, als de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft ingestemd dan de door MediaMarkt aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet terugbetaald.

Het formulier

11. Recht tot ontbinding

Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en MediaMarkt, is MediaMarkt gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan MediaMarkt.Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 kalenderdagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is MediaMarkt gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.

12. Vorderingen

Bij aankoop door de klant van demonstratie-producten/toonzaalmodellen, zal aan de klant een document ter ondertekening worden voorgelegd, waarin hij verklaart kennis te hebben van de op dat document aan te duiden zichtbare beschadiging of zichtbare gebreken van dergelijke producten. Dergelijk document zal mede worden ondertekend door een vertegenwoordiger van MediaMarkt, en zal in hoofde van de klant een afstand inhouden van diens recht om MediaMarkt of haar transporteur alsnog aan te spreken op basis van de aldus vastgestelde zichtbare beschadiging of gebreken. Het hierboven bepaalde laat de wettelijke garantierechten van de klant, zoals mede beschreven in artikel 13, onverlet.

13. Garanties

13.1. Als consument geniet je van een wettelijke garantie wanneer je goederen bestelt in de webshop van MediaMarkt. Deze garantie houdt voor nieuwe goederen in dat MediaMarkt je zal vrijwaren voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het betrokken goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering. Met levering wordt bedoeld de dag waarop het goed aan jou, of aan de door jou aangeduide persoon die niet de vervoerder is, wordt geleverd, indien het goed wordt geleverd op een adres naar keuze of de dag waarop jij, of een door jou aangeduide persoon die niet de vervoerder is, het goed afhaalt indien het wordt geleverd in een postpunt of postautomaat van Bpost of in een MediaMarkt winkel. Voor tweedehandsgoederen geniet je bij MediaMarkt van een garantietermijn van één (1) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering van het betrokken goed. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor MediaMarkt of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt MediaMarkt er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant.

MediaMarkt staat er voor garant dat de producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen

13.2 De factuur, het kasticket of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van MediaMarkt. Bij gebreke eraan, alle overige geldige bewijsmiddelen, zoals een betalingsbewijs. Deze garantie houdt voor nieuwe goederen in dat MediaMarkt je zal vrijwaren voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het betrokken goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering (zijnde de dag waarop het goed aan jou, of aan de door jou aangeduide persoon die niet de vervoerder is, wordt geleverd indien het goed wordt geleverd op een adres naar keuze of de dag waarop jij, of een door jou aangeduide persoon die niet de vervoerder is, het goed afhaalt indien het wordt geleverd in een postpunt of postautomaat van Bpost of in een MediaMarkt winkel). Indien de klant zijn persoonlijke gegevens via het inlezen van de elektronische identiteitskaart heeft doorgegeven aan MediaMarkt of zijn persoonlijke gegevens manueel via de daarvoor voorziene toestellen heeft ingegeven, telkens in het kader van een aankoop van een product, volstaat het laten inlezen van de elektronische identiteitskaart, of het tonen van de elektronische identiteitskaart, als garantiebewijs. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en eventueel voorgelegd. De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocument.

13.3 Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen.

13.4 Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend):in geval een derde partij, die niet rechtmatig door MediaMarkt werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld;in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp;in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is; in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.

13.5. De gebrekkige goederen dienen volledig leeg te zijn bij de teruggave. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de gebrekkige goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover ze vermeld werden op de reparatiebon op het moment van de teruggave of afgifte van de herstelde of vervangen goederen. MediaMarkt is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd.

Indien specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zijn, is MediaMarkt niet aansprakelijk voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen, onverlet de overige bepalingen van art.13, meer in het bijzonder art. 13.1.

Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd worden of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of voor het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van MediaMarkt in dit verband. MediaMarkt heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten. Zie onze algemene herstellingsvoorwaarden in de winkel.

14. Risico’s Internet

De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat MediaMarkt niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van MediaMarkt of internet, als gevolg van voormelde risico’s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kan dienen.

15. Aanvragen tot terugvordering van betaalde BTW

Alle aanvragen tot recuperatie of terugvordering van betaalde BTW op aangekochte goederen, door niet-EU inwoners of diplomaten, evenals het nazicht van de wettelijke voorwaarden tot terugbetaling, dienen uitsluitend gericht te worden aan externe gespecialiseerde, door MediaMarkt aangewezen, partners. De klant aanvaardt zich te schikken naar de toepasselijke algemene voorwaarden van deze partners. Meer informatie over deze partners op eenvoudige aanvraag.

16. Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken

16.1. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

16.2. Alle overeenkomsten gesloten tussen MediaMarkt en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen MediaMarkt en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Brussel.

17. Intellectuele Eigendom

Alle teksten, commentaren, tijdschriften en illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van MediaMarkt is strikt verboden.

18. Eventuele klachten of geschillen

Ben je ondanks onze inspanningen niet tevreden? Richt je dan tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel, gekwalificeerde ADR entiteit erkend door MediaMarkt en de Federale Overheidsdienst Economie om consumentengeschillen buitengerechtelijk te behandelen, zoals voorzien in Boek XVI WER. Gelieve voorafgaandelijk het procedurereglement te raadplagen op de website. Je kan de Ombudsman voor de Handel contacteren via volgende kanalen: Ombudsman voor de Handel, info@ombudscom.be – Edmond Van Nieuwenhuyzenlaan 8, 1160 Brussel – KBO Brussel 0666.706.635.

Voor eventuele klachten en geschillen kan de klant terecht bij de Consumentendienst van MediaMarkt:

MediaMarkt Consumentendienst
contact@mediamarkt.be

Telefoon: 02/465 55 00
maandag van 10u tot 18u30, dinsdag tot vrijdag van 9u30 tot 18u30 en op zaterdag van 10u tot 17u.

De klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform van de Europese Commissie: webgate.ec.europa.eu/odr

19. Gedragscode BeCommerce Kwaliteitslabel

MediaMarkt heeft de gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel onderschreven. Je kan een kopie van deze gedragscode vinden op becommerce.be of je kan deze aanvragen via contact@mediamarkt.be

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.

20. Expositiemodellen

Onze expositiemodellen vind je terug door in de zoekbalk “expositie” in te vullen.

De verpakking van de expositiemodellen werd geopend en mogelijk werden de producten vastgenomen. Onze expositiemodellen zijn in geen geval beschadigd.

Heb je geen antwoord gevonden op je vraag?