PRINT

MediaMarkt Cloud - Algemene voorwaarden

cloud

1. Algemeen

MediaMarkt – Saturn Belgium NV (hierna “MediaMarkt Cloud”) biedt een cloudopslagdienst (hierna de “Dienst”) aan waar u bestanden via het internet kunt back-uppen, bewaren, synchroniseren en delen.
Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de “Overeenkomst”) en ons Privacybeleid vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen MediaMarkt Cloud en u, de gebruiker. Verwijzingen naar “wij,” “onze” en “ons” verwijzen naar MediaMarkt Cloud, terwijl “u”, “uw” en “gebruiker” verwijzen naar de gebruiker of klant.
Door de Dienst te gebruiken, aanvaardt u en bent u gebonden door de bepalingen van deze Overeenkomst.

2. Gebruikersaccount

Om de Dienst te gebruiken, moet je een account aanmaken op de MediaMarkt Cloud. Je kunt een individueel gratis account (“Gratis Account”), een individueel betaalaccount (“Individueel Account”), een gezinsaccount met maximaal 5 individuele gebruikers of een MediaMarkt Cloud for Business-account (“Bedrijfsaccount”).

3. Gratis account

Gratis Accounts zijn alleen beschikbaar voor particulieren, niet voor bedrijven, organisaties enz. Het Gratis Account is kosteloos, met bepaalde beperkingen voor opslagcapaciteit en functies. MediaMarkt Cloud behoudt zich het recht voor om andere beperkingen op te leggen, en betaalde advertenties te tonen op Gratis Accounts. Een Gratis Account kan worden afgesloten door MediaMarkt Cloud indien het gedurende meer dan één jaar of langer inactief is. Een houder van een Gratis Account kan zijn account op elk ogenblik upgraden naar een Individueel Account.

4. Individueel account en gezinsaccount

Individuele Accounts en Gezinsaccounts zijn betaalde accounts met een abonnement voor particulieren, niet voor bedrijven, organisaties enz. De opslagcapaciteit en functies van Individuele Accounts en Gezinsaccounts hangen af van het geselecteerde abonnement.

Individuele Accounts en Gezinsaccounts hebben een oorspronkelijke looptijd van één of twaalf maanden en worden dan automatisch verlengd met eenzelfde bijkomende periode (van één of twaalf maanden) tenzij de gebruiker zijn abonnement annuleert of opzegt, uiterlijk één dag voordat het lopende abonnement eindigt.

De kredietkaart van de houder van het account zal automatisch worden gedebiteerd wanneer een abonnement wordt vernieuwd. Alle betalingen zijn niet-terugbetaalbaar, ook al heeft de gebruiker zijn abonnement geannuleerd. De gebruiker kan zijn abonnement op elk ogenblik wijzigen.

Wanneer een Gezinsaccount wordt aangemaakt, wordt er automatisch een Gezinsadministrator geregistreerd. Deze Gezinsadministrator is verantwoordelijk voor het Gezinsabonnement en de leden.

De Gezinsadministrator moet elk lid van het Gezinsaccount identificeren met een e-mailadres of mobiel nummer voor elk lid. Als Gezinsadministrator bent u verantwoordelijk voor het betalen van het Gezinsaccount.

De Gezinsadministrator heeft geen toegang tot de gegevens die opgeslagen zijn in de accounts van de andere leden, tenzij dit account wordt gedeeld met de administrator.

Elk lid heeft slechts toegang tot zijn eigen bestanden, tenzij andere leden hun bestanden hebben gedeeld. De leden kunnen hun gegevens en bestanden vrij met elkaar delen.

De Gezinsadministrator mag het account op elk ogenblik upgraden (opslagcapaciteit of aantal leden verhogen) of downgraden (opslagcapaciteit of aantal leden verlagen) of de abonnementsperiode wijzigen. De Gezinsadministrator mag het Gezinsaccount op elk ogenblik stopzetten. Bij stopzetting van het account worden alle opgeslagen gegevens 90 dagen nadat het abonnement afloopt, gewist. Alle leden van een Gezinsaccount moeten op hetzelfde adres wonen. Elk lid moet dit bevestigen bij registratie.

5. Bedrijfsaccount

Een bedrijf, organisatie of individu kan een Bedrijfsaccount aanmaken. Wanneer een Bedrijfsaccount wordt aangemaakt, zal er automatisch een Bedrijfsadministrator worden geregistreerd. De Bedrijfsadministrator is verantwoordelijk voor het toevoegen en onderhouden van het Bedrijfsaccount en de leden van het Bedrijf account. Voor Bedrijfsaccounts gelden bijzondere voorwaarden (zie punt 13).

6. Gebruikslicentie voor de dienst

Wanneer een gebruiker een account heeft aangemaakt in overeenstemming met de licentievoorwaarden en de instructies van MediaMarkt Cloud, geeft MediaMarkt Cloud de gebruiker het recht om de Dienst te gebruiken.

De gebruiker mag de Dienst alleen gebruiken binnen het doeleinde en de beperkingen en instructies van MediaMarkt Cloud.

MediaMarkt Cloud kent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie toe om de Dienst te installeren en gebruiken binnen het opgegeven doeleinde. Deze licentie mag niet worden overgedragen aan anderen noch op een andere manier beschikbaar worden gesteld voor derden, behalve zoals bepaald in deze overeenkomst. Samen met de Dienst kan bepaalde code van derden ter beschikking worden gesteld; deze valt onder de bijgevoegde derdenlicenties.

De Dienst en de structuur, organisatie, broncode en documentatie ervan bevatten fabrieksgeheimen. MediaMarkt Cloud is de enige eigenaar van de Dienst, de gebruikte software om de Dienst te leveren en alle aanverwante documentatie.

Met de Dienst kan de gebruiker digitale inhoud met anderen delen, verzenden en uitwisselen. De gebruiker moet beschikken over alle vereiste rechten om deze digitale inhoud te verspreiden. Door de Dienst te gebruiken, erkent u dat MediaMarkt Cloud geen controle heeft over de digitale inhoud die via of met de Dienst wordt verzonden en gebruikt en dus kan MediaMarkt Cloud op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik, de inhoud of de opslag van deze digitale inhoud. MediaMarkt Cloud behoudt zich het recht voor om inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen of die maatregelen te treffen die het nodig acht voor inhoud die in strijd is met de geldende wetgeving. MediaMarkt Cloud behoudt zich het recht voor viruscontroles uit te voeren en bepaalde bestanden te blokkeren tegen uploaden.

De gebruiker mag de Dienst niet gebruiken voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de verkoop of distributie van de software of Dienst aan derden).

7. Upgraden en downgraden

U kunt een Gratis Account upgraden naar een Individueel of een Gezinsaccount via de upgradeprocedure van MediaMarkt Cloud. U kunt een Individueel en Gezinsaccount ook downgraden naar een Gratis Account.

Een account downgraden betekent dat u het account verandert van een Individueel of Gezinsaccount in een Gratis Account. Voor u kunt overgaan tot een downgrade, moet u bestanden van uw Individueel of Gezinsaccount wissen zodat het niet meer dan 5 GB bevat. Voor een Gezinsaccount moeten alle leden worden gewist alvorens het kan worden omgezet in een Individueel of Gratis Account.

8. Vernieuwing, annulering en beëindiging

Een abonnement voor een Individueel, Gezins- en Bedrijfsaccount wordt automatisch vernieuwd wanneer de huidige abonnementsperiode afloopt.

De Gebruiker kan zijn abonnement op elk ogenblik annuleren. Een abonnement annuleren betekent dat het niet zal worden vernieuwd na afloop van de abonnementsperiode.

Wanneer het abonnement afloopt, zal MediaMarkt Cloud het Individueel Account van de gebruiker omzetten in een Gratis Account. Bevat het Individueel Account meer dan 5 GB opslag, worden alle bestanden in het account gewist tijdens deze downgrade.

U kunt uw account op elk ogenblik wissen. Dit kan via Settings op de pagina “Account and profile”.

Als de gebruiker zijn vergoeding of andere, aan MediaMarkt Cloud verschuldigde bedragen niet heeft betaald, hebben wij 90 dagen nadat de oorspronkelijke betaling is vervallen, het recht om het account af te sluiten.

MediaMarkt Cloud heeft het recht om het account van de gebruiker af te sluiten wanneer de gebruiker handelt op een manier die in strijd is met deze overeenkomst of met de instructies van MediaMarkt Cloud.

Uiterlijk 90 dagen nadat het account werd afgesloten zullen wij de gebruikersgegevens wissen.

9. Leeftijdsgrens

De leeftijdsgrens voor het aanmaken van een Gratis, Individueel of Gezinsaccount is 13 jaar. MediaMarkt Cloud heeft het recht om informatie waaronder gebruikersaccount en gegevens te wissen wanneer het vaststelt dat de gebruiker die het account heeft aangemaakt jonger is dan 13 jaar.

Voor een Gezinsaccount moet de Gezinsadministrator ouder zijn dan 13 jaar.

10. Wijzigingen van persoonsgegevens

De Gebruiker moet MediaMarkt Cloud onmiddellijk informeren over wijzigingen aan zijn e-mailadres en betaalgegevens door de accountgegevens aan te passen onder Settings. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor kosten die ontstaan door verkeerd of niet aangepaste gebruikersinformatie.

11. Privacy en gegevensverzameling

MediaMarkt Cloud mag niet-persoonsgegevens die zijn verbonden aan het gebruik van de Dienst verzamelen en bewaren. Deze omvatten statistieken en prestatiemaatstaven met betrekking tot de software. Deze informatie wordt verzonden naar MediaMarkt Cloud en mag alleen worden gebruikt door MediaMarkt Cloud in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Bij voorlegging van een bindend vonnis van een Belgische rechtbank zal MediaMarkt Cloud de persoonsgegevens van gebruikers doorgeven aan de Belgische autoriteiten in overeenstemming met het vonnis. MediaMarkt Cloud zal de gebruiker hierover informeren, op voorwaarde dat dit is toegestaan door de Belgische wetgeving.

12. Bonusopslag

U kunt extra gratis opslag (“Bonusopslag”) verdienen op uw account. Bonusopslag is gratis opslagruimte die gedurende een bepaalde tijd wordt toegevoegd aan uw opslagcapaciteit. Bonusopslag is alleen beschikbaar voor Gratis Accounts en Individuele Accounts.

MediaMarkt Cloud behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van Bonusopslag te annuleren of wijzigen, alsook om reeds aan gebruikers toegekende Bonusopslag naar eigen goeddunken voor om het even welke reden en op elk ogenblik in te trekken.

13. Bijzondere voorwaarden voor bedrijfsaccounts

Indien u een Bedrijfsaccount hebt, is dit punt (“Bijzondere voorwaarden voor Bedrijfsaccounts”) van toepassing op uw gebruik van de Dienst.

Een Bedrijfsaccount wordt aangemaakt door een Bedrijfsadministrator (hierna de “Administrator”) die het abonnementsplan kiest en leden aan het Bedrijfsaccount (hierna de “Leden”) toevoegt en voor elk lid een apart account aanmaakt. De administrator identificeert de leden van het Bedrijfsaccount aan de hand van het e-mailadres van elk goed. Als Administrator moet u de vergoedingen betalen voor het gebruik van uw Bedrijfsaccount door alle Leden.

De Administrator behoudt de exclusieve controle over het beheer van alle onderliggende accounts, en zorgt ervoor dat het gebruik van de Dienst in overeenstemming is met deze overeenkomst en de andere instructies van MediaMarkt Cloud. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Administrator om de opslagcapaciteit voor Leden indien nodig te verhogen of verlagen. Het is ook de exclusieve verantwoordelijkheid van de Administrator om leden toe te voegen of te verwijderen indien nodig.

Bedrijfsaccounts kunnen geen Bonusopslag verdienen.

De Administrator heeft geen toegang tot gegevens opgeslagen op accounts van Leden tenzij ze worden gedeeld met de Administrator. De Administrator heeft toegang tot activiteitenlogs over het Bedrijfsaccount, waaronder de activiteit van Leden, en kan dus namen van bestanden en mappen van geüploade bestanden en andere gegevens van accountactiviteit lezen.

Gebruikers hebben alleen toegang tot hun eigen bestanden. Gedeelde bestanden van de gebruiker zijn toegankelijk voor derden. De gebruiker heeft toegang tot met de gebruiker gedeelde bestanden.

Het abonnement wordt automatisch maandelijks of jaarlijks vernieuwd, afhankelijk van de keuze van de Administrator.

De Administrator kan het abonnement op elk ogenblik upgraden (opslag of gebruikerslicenties toevoegen) of downgraden (opslag of gebruikerslicenties verwijderen) of de abonnementsperiode wijzigen. Zulke wijzigingen zijn geldig vanaf het einde van de huidige abonnementsperiode. De Administrator mag het Bedrijfsaccount op elk ogenblik stopzetten. Wanneer een account wordt stopgezet, worden alle opgeslagen gegevens gewist.

14. Vereisten om de dienst te gebruiken

Om de Dienst te gebruiken hebt u een compatibele computer of een compatibel mobiel apparaat met internetverbinding nodig. Indien u toegang hebt tot de Dienst met een draadloze verbinding, kunnen er kosten door uw operator worden aangerekend. U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle draadloze kosten en andere diensten van derden die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst.

De gebruiker moet zelf zijn wachtwoorden onthouden en geheimhouden. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor activiteiten die zich voordoen onder zijn/haar gebruikersnaam. Verliest de gebruiker het wachtwoord voor zijn gebruikersaccount, is het mogelijk dat hij geen toegang heeft tot zijn gegevens. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk, en mogen niet worden gedeeld met derden. Stellen gebruikers misbruik van hun account vast, moeten ze MediaMarkt Cloud hierover onmiddellijk informeren.

15. Eerlijk en aanvaardbaar gebruik

Alle gebruik van producten en diensten van MediaMarkt Cloud moet in overeenstemming zijn met de principes en doelstellingen die staan beschreven in deze overeenkomst, en in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften.

MediaMarkt Cloud mag algemene gebruikspraktijken opstellen of wijzigen om de beschikbaarheid van de Dienst te garanderen en misbruik tegen te gaan. In het kader van deze praktijken behouden wij ons het recht voor om onze systemen te monitoren om overmatig gebruik van opslag- en netwerkcapaciteit te identificeren en alle technische en andere maatregelen te treffen die wij geschikt achten.

Gebruikers met een Individueel Account mogen de Dienst gebruiken voor normaal individueel gebruik. Hoewel MediaMarkt Cloud de bandbreedte of opslagcapaciteit op Onbeperkte abonnementen niet beperkt, behouden wij ons het recht voor om overmatig gebruik en misbruik van de Dienst te beperken. Indien het totale opslag- en netwerkgebruik van een gebruiker het normale gebruik van een gemiddelde gebruiker van MediaMarkt Cloud sterk overschrijdt en/of aangeeft dat de Dienst wordt gebruikt voor ander dan normaal individueel gebruik, kan dit in sommige gevallen worden beschouwd als misbruik van de Dienst.

In de hiervoor genoemde gevallen behouden wij ons het recht voor om een alternatief abonnement van MediaMarkt Cloud aan te bieden of in sommige gevallen het gebruikersaccount en/of de gebruikersgegevens te wissen. Wij zullen in dat geval contact opnemen met de gebruiker met een voorstel of een kennisgeving van de getroffen maatregelen.

Gebruikers mogen hun accounts noch bepaalde functies van het account doorverkopen. De gebruiker mag zijn wachtwoord niet delen met derden, en moet het op een veilige manier bewaren. De producten of diensten van MediaMarkt Cloud gebruiken voor illegale en/of onwettige doeleinden is een inbreuk op deze overeenkomst. U mag geen gegevens op de Dienst opslaan of verspreiden, die op een of andere manier in strijd zijn met de Belgische wetten en voorschriften, waaronder de wetgeving inzake privacy of auteursrechten. (Bijvoorbeeld kinderpornografie, illegaal materiaal en/of andere illegale inhoud.)

MediaMarkt Cloud behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Dienst te blokkeren en het gebruik van de Dienst te weigeren, gebruikersgegevens te wissen en/of het gebruikersaccount en de inhoud ervan stop te zetten wanneer de gebruiker naar goeddunken van MediaMarkt Cloud een inbreuk pleegt op deze overeenkomst.

De opslag en/of distributie van gegevens die in strijd is met de Belgische wet kan worden gemeld bij de bevoegde autoriteiten.

16. Beperking van aansprakelijkheid en disclaimer

MediaMarkt Cloud is in geen geval aansprakelijk voor schade, kosten of verlies met betrekking tot het gebruik van de Dienst. Dit geldt ook voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen in de Dienst en de gevolgen van verlies van gegevens. MediaMarkt Cloud aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet wanneer MediaMarkt Cloud werd ingelicht over de risico’s van verlies.

De totale aansprakelijkheid van MediaMarkt Cloud voor elke vorm van schade, kosten of verlies met betrekking tot de Dienst en deze licentievoorwaarden is in elk geval beperkt tot een bedrag dat overeenkomt met wat er tijdens de 12 maanden voordat de claim werd ingesteld, werd betaald voor dat account.

MediaMarkt Cloud is in geen geval aansprakelijk voor indirecte verliezen en gevolgschade.

17. Marketing en communicatie

MediaMarkt Cloud zal via e-mail en sms alleen informatie sturen over nieuws, producten en diensten wanneer de gebruiker hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. De gebruiker kan deze toestemming op elk ogenblik opnieuw intrekken.

18. Wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de Dienst

MediaMarkt Cloud behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen met een kennisgeving van 30 (dertig) dagen. MediaMarkt Cloud behoudt zich ook het recht voor om de Dienst, volledig of gedeeltelijk, te annuleren, wijzigen, schorsen of beëindigen na een kennisgeving aan de gebruiker van minstens 30 (dertig) dagen die voorafgaan aan de annulering van de Dienst. MediaMarkt Cloud behoudt zich het recht voor om de prijzen van terugkerende abonnementen te wijzigen. Deze wijzigingen treden 30 (dertig) dagen na de kennisgeving in werking. Alle kennisgevingen van bovenstaande wijzigingen zullen via mail naar de gebruiker worden verzonden.

19. Herroepingsrecht

Na aankoop van de Dienst heeft de gebruiker 14 (veertien) dagen de tijd om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder boete of opgave van reden. Het herroepingsrecht bestaat alleen voor Individuele Accounts.

20. Slotbepalingen

MediaMarkt Cloud behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst over te dragen aan derden. MediaMarkt Cloud zal gebruikers in kennis stellen van deze wijzigingen. De gebruiker zal 3 (drie) dagen vooraf via mail in kennis worden gesteld.

21. Rechtsbevoegdheid

Deze Overeenkomst wordt geregeld en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wet. Geschillen als gevolg van deze Overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van België.

22. Contactgegevens

Hotline support: +32/2.468.26.42.

Heb je geen antwoord gevonden op je vraag?